Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Obchodní podmínky platné od 10.1.2012

Obchodní podmínky nákupu na splátky.

Obchodní podmínky 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www. cisticky-cov-ekocis.cz, kterým je Ekocis spol.s r.o.,Bubovice 61,Karlštejn 267 18,IČO:18600905, dále také „prodávající“, na straně jedné a osobou nakupující zboží a služby v uvedeném internetovém obchodě, dále také „zákazník“, na straně druhé.

Prodávající je obchodní firma , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává zákazníkovi zboží a poskytuje služby.

Zbožím se rozumí veškeré produkty nabízené v internetovém obchodě www. cisticky-cov-ekocis.cz.

Službami se rozumí montážní práce spojené s instalací zboží a dopravou zboží k zákazníkovi.

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami, a v rozsahu těmito podmínkami neupraveném zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem.

Závazná objednávka zákazníka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami platnými v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Při změně obchodních podmínek provozovatel původní obchodní podmínky archivuje.

Prodávající se zavazuje informovat řádně zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby zboží. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu zboží, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém ke zboží. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy a nejsou ani nebudou poskytovány třetím osobám nezúčastněným na obchodu. Výjimku představují externí dopravci a dodavatelé zboží nebo služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro úspěšné splnění závazků, vyplývajících z konkrétní smlouvy. Osobní údaje nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby vyjádření nesouhlasu se zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o výmaz, veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

3. Ceny zboží

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem platí cena uvedená v ceníku nebo individuálně sjednaná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že není cena zboží známa v době odeslání objednávky, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má zákazník povinnost do 2 dnů od prokazatelného oznámení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda s kupní cenou souhlasí či nikoliv. V případě, že zákazník nesdělí v uvedené lhůtě, že s cenou souhlasí, považuje se toto za nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

4. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může zákazník telefonicky (pouze v případě, že je již registrován na serveru www. cisticky-cov-ekocis.cz), e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Zákazník poskytne prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. kontaktní údaje, doručovací adresu, fakturační údaje, atd.).

Po odeslání objednávky zákazníkem, je na jeho e-mailovou adresu odeslána rekapitulace objednávky s informacemi o druhu, množství a ceně objednaného zboží. Případně  je zákazník prodávajícím telefonicky kontaktován pro potvrzení, případně upřesnění objednávky. Objednávka provedená zákazníkem je závazná až po zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu. Zákazník může změnit objednávku telefonicky nebo e-mailem. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat požadavek na změnu objednávky v případě, kdy již byla provedena individuální úprava zboží dle původní objednávky zákazníka nebo kdy již bylo zboží předáno k přepravě.

5. Dodací podmínky

Zboží je expedováno v termínu dle možností výrobce a dodavatele a to v nejkratším možném termínu po potvrzení objednávky prodávajícím. Orientační doba dostupnosti je uvedena v detailu konkrétního zboží. K potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy a způsobu a termínu platby. Místo dodání uvede zákazník v objednávce, případně ho dohodne prodávající se zákazníkem při telefonickém kontaktu po obdržení objednávky. Zboží si může zákazník vyzvednout v místě výroby nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Za splnění smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem v místě výroby nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí zákazníkem nebo v případě objednávky zboží včetně montáže, dodáním zboží a uskutečněním řádné montáže.

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Zákazník je povinen si k převzetí zboží, podle váhy objednaného zboží, zajistit manipulační techniku nebo dostatečný počet osob, dle váhy zboží.
Nepřevezme-li zákazník zboží z důvodů na jeho straně, např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen zákazník nebo jím pověřená osoba nebo zákazník není schopen uhradit kupní cenu, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce řádně překontrolovat spolu s dopravcem stav zboží – zejména zda zboží není viditelně poškozeno a zda odpovídá dodacímu (přepravnímu) listu.
Pokud zákazník bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

6. Doprava

Zboží si může zákazník vyzvednout v místě výroby  nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Cena za dopravu zboží je uvedena v detailu konkrétního zboží. U některého zboží je doprava zdarma. V ostatních případech se cena vypočítá ze součinu částky za jeden ujetý kilometr a počtu ujetých kilometrů z místa výroby zboží a zpět. Cena dopravy za jeden kilometr je uvedena v detailu konkrétního zboží.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím telefonu, emailu nebo internetového obchodu má zákazník právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případech, kdy zboží bylo upraveno dle individuálních požadavků zákazníka. Uvedené ustanovení nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží.

Pokud se zákazník rozhodne k odstoupení od smlouvy, musí tento záměr neprodleně e-mailem nebo poštou oznámit prodávajícímu. V oznámení musí uvést číslo faktury a datum potvrzení objednávky zboží a dále číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Poté musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, s originálem dokladu o koupi na vlastní náklady doručit na adresu expedice. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku, od které bude odečtena náhrada za skutečně vynaložené náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi (v případě, že bylo zboží dopraveno zákazníkovi zdarma nebo se slevou na ceně dopravy). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího nebo na dodávku zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka.

8. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího nebo dodavatele, jak vyplývá z ustanovení § 601 občanského zákoníku.

9. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů ke zboží, službám nebo k nákupu na serveru www. cisticky-cov-ekocis.cz je zákazníkovi provozovatel nebo jím pověřené osoby k dispozici a v průběhu celého procesu nákupu budou zákazníkovi nápomocni při řešení případných problémů či nejasností.

10. Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Zákazník může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele kancelar@ekocis.cz
b) poštou na adresu provozovatele.

Zákazník je povinen:
a) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, příjmový pokladní doklad),
b) co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad).Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu a převzetím průvodní dokumentace včetně záručního listu.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list (popř. fakturu, daňový doklad), je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena na záručním listu.Minimální délka záruční doby je stanovena zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v rámci reklamace, začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží.

b) Je-li závada odstranitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, bude vada bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží nebo jen vadná součást zboží vyměněna za novou. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu závad.

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno ihned řešit s dopravcem),
 • neodborná instalace, zacházení či obsluha nebo použití zboží v rozporu s návodem k obsluze,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
 • poškození zboží přírodními živly,
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • poškození zboží nesprávným zapojením nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Reklamační podmínky

Při převzetí zboží je v zájmu zákazníka pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady (např. rozpor mezi dodacím/přepravním listem a skutečně dodaným zbožím) poznačit do dodacího/přepravního listu a neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu nebo množství zboží nebude brán zřetel. Reklamaci poškození zboží způsobeného přepravcem zákazník uplatňuje ihned sepsáním reklamačního protokolu s přepravcem. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu zákazník stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Doporučení pro přejímání zásilek

Vzhledem k tomu, že dopravu objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství uvedené na dodacím (přepravním) listě, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může zákazník převzetí odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nebude zahájeno.

Pokud je vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 10. 1. 2012.

Nahoru

Obchodní podmínky nákupu na splátky Essox 

ESSOX

Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

A. Podmínky pro uzavření smlouvy

 • Minimální výše úvěru je 3000,- Kč, max. 200.000,-Kč (nebo dle omezení spl.produktu)
 • Občan ČR starší 18 let
 • Zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě)
 • Podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 3 měsíce)
 • Důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
 • Žena/muž na mateřské dovolené
 • Úvěrovou smlouvu nemohou uzavřít: nezaměstnaní, studenti, ženy/muži pobírající jakékoli
 • Sociální dávky (kromě rodičovského příspěvku)

B. Potřebné doklady

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

 • Platný Občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list

U úvěru nad 60.001,- Kč potřebujete navíc

 • Zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde) (ne starší než 1 měsíc)
 • OSVČ – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
 • Důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka
 • Rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

U úvěru nad 100.001,- Kč potřebujete navíc doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO.

C. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás.

Pojištění se sjednává pro případ: pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné invalidity a smrti.

Pojištění nelze aplikovat na smlouvy s bezúročným obdobím nebo odkladem splátek.

D. Postup při nákupu na splátky

 1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
 2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
 3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti Essox s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.
 4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem do 15 minut nebo nejdéle následující pracovní den. Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání e-mailu.
 5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po ověření totožnosti dopravcem na základě předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky Essox.

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

D. Postup při nákupu na splátky

Obecná podmínka minimální přímé platby (záloha)

Přímá platba v % Max.výše úvěru
0 a 5% 40.000,- Kč
10% 60.000,- Kč
20% 80.000,- Kč
30% a výše 200.000,- Kč
Mobilní telefony – min. přímá platba 30%

1/10

Nejpoužívanější splátkový produkt na trhu, srozumitelný a jednoduchý. 10% z prodejní ceny zaplatíte při převzetí zboží a úvěr splatíte v 10ti měsíčních splátkách po 10% z prodejní ceny, navýšení pouhých 10%

 • Min/max výše úvěru: 3.000,-/60.000,-
 • Přímá platba: 10%
 • Počet splátek: 10 měs.splátek ve výši 10% z poř.ceny
 • Splatnost měs.splátky: vždy k 15. dni v měsíci

1% měsíčně

Velmi flexibilní a výhodný splátkový produkt. Přeplatíte pouze 1% měsíčně. Při převzetí zboží zaplatíte 0, 10 nebo 20% z prodejní ceny a zbytek v 10-20ti měsíčních splátkách.

 • Min/max výše úvěru: 3.000,-/60.000,-
 • Přímá platba: 0, 10 nebo 20%
 • Počet splátek: 10 - 20 měsíčních splátek
 • Splatnost měs.splátky: vždy k 15. dni v měsíci

Standard 02

Variabilní splátkový produkt pro klienty s vlastní představou o výši přímé platby a délce splácení. 0 až 70% zaplatíte při převzetí zboží a délku splácení zvolíte v rozmezí 5 až 45 měsíčních splátek.

 • Min/max výše úvěru: 3.000,-/200.000,-
 • Přímá platba: 0 až 70%
 • Počet splátek: 5 - 45 měsíčních splátek
 • Splatnost měs.splátky: vždy k 15. dni v měsíci

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

Nahoru